Opracowanie zawiera informacje dotyczące stanu i ruchu naturalnego ludności w województwie warmińsko-mazurskim. Część danych zaprezentowano na mapach i wykresach oraz przedstawiono w podziale na podregiony i powiaty.